Ngày 14/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Mục đích của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55 nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong việc quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55 phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng; tránh qua loa, hình thức. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55, Kế hoạch của UBND tỉnh; nghiên cứu, chỉ đạo bổ sung nội dung Nghị quyết số 55 vào Chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị phù hợp, thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 55 cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các địa phương, đơn vị triển khai với hình thức phong phú, đa dạng đến các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần tạo sự tin tưởng của Nhân dân và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 55 của Quốc hội.

Theo Kế hoạch, cấp tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tiếp do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì vào ngày 22/7/2022. Hội nghị sẽ được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo; các đồng chí Lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư và tỉnh trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 55 và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, đồng thời phát động phong trào thi đua.

 

          Lâm An

Mục đích của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55 nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong việc quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng t

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Gửi bình luận của bạn