Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rất tốt đẹp. Ðại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
  • Bởi Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
  • 11/03/2021 02:57:35
  • 74 lượt xem
  • 0 lượt thích
  • 0 bình luận

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rất tốt đẹp. Ðại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Ðại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Trên cơ sở đó, các văn kiện được Ðại hội lần thứ XIII thông qua là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, là kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, hòa quyện với ý chí, quyết tâm của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thành công của Ðại hội lần thứ XIII đã củng cố niềm tin, đồng thời tạo ra động lực mới, khí thế mới, cổ vũ mạnh mẽ chúng ta đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Ðảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những thuận lợi, nắm bắt đúng thời cơ, huy động tốt mọi nguồn lực xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết Ðại hội là cơ sở nền tảng để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong tình hình mới. Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, đồng thời là công việc thường xuyên trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nghiêm túc tìm hiểu, học tập để nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Ðảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ðảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cùng với đó, đấu tranh quyết liệt với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phần tử xấu; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Ðảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, xác định rõ vai trò của mình trong quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác này cần phải được tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc, có chất lượng; trong đó làm rõ những vấn đề mới, nội dung cốt lõi. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị tập trung trí tuệ, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của cá nhân sát với tình hình thực tiễn, đặc điểm, tính chất của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nội dung Nghị quyết của Ðại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án có tính khả thi cao, tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ và ba đột phá chiến lược.

Mỗi chương trình, đề án cần có kế hoạch thực hiện với tiến độ rõ ràng; có sự phân công lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, điều hành gắn với trách nhiệm cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân cấp ủy, người đứng đầu. Từ đó xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong các cấp, các ngành, thúc đẩy tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, sớm biến các chủ trương của Ðảng thành hiện thực, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách, cốt yếu đối với cuộc sống của nhân dân. Làm sao để việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng trở thành quá trình chuyển biến ý chí của Ðảng, nguyện vọng của nhân dân thành ý chí, hành động hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Ðể tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy ý chí và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài hãy quyết tâm triển khai thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Ðại hội XIII đã đề ra, tiếp tục lập nên những kỳ tích, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như ước vọng của toàn dân tộc.

NHÂN DÂN

Theo https://nhandan.com.vn/xa-luan/khan-truong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-ai-hoi-xiii-cua-ang-hien-thuc-hoa-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-638058/

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rất tốt đẹp. Ðại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Ðại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Trên cơ sở đó, các văn kiện được Ðại hội lần thứ XIII thông qua là sự tổng kết sâu sắc lý

Tin khác cùng chủ đề

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng
Khảo sát việc giảng dạy Môn Giáo dục Công dân tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước
Bế giảng Lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa V (thời gian 3 tháng) tại thành phố Cam Ranh
Khánh Vĩnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt
Cam Ranh: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI

Gửi bình luận của bạn