“Ðảng ta đã biết vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta một cách sáng tạo để nêu ra đường lối, chính sách đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng phát triển thắng lợi”.

 

Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

HỒ CHÍ MINH

HỒ CHÍ MINH

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Gửi bình luận của bạn