Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam toàn diện, giữ gìn được cốt cách, bản sắc dân tộc, bảo đảm tính khoa học, tiến bộ, lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển của văn hóa. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nền tảng để cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường và có khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung… Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua các thế hệ, trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc. Hòa cùng lịch sử dân tộc, Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời. Vẻ đẹp của Khánh Hòa không chỉ bởi đất, bởi trời, bởi biển, mà còn bởi lòng người hiền hòa, thân thiện, nghĩa tình. Lịch sử 370 năm xây dựng và phát triển vùng đất Khánh Hòa là quá trình đấu tranh kiên cường, đoàn kết, sáng tạo. Với sự lãnh đạo của Đảng, bằng ý chí tự lực, tự cường, tinh thần dám nghĩ dám làm, các thế hệ lãnh đạo tỉnh đã huy động nguồn lực, từng bước xây dựng tỉnh phát triển trên mọi lĩnh vực. Đó là kết quả của ý Đảng, lòng dân, của ý chí, khát vọng, của việc phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Khánh Hòa. Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định một trong những nhiệm vụ hàng đầu là “Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa”. Một khi khát vọng được khơi dậy thì sẽ trở thành sức mạnh, động lực để xây dựng tỉnh giàu đẹp, phát triển hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng là hành trang quý để ngành Tuyên giáo, cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức phong phú. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định quan trọng đều được đưa ra thảo luận; cán bộ, đảng viên tích cực đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng. Các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, kiên trung, sắt son một lòng với Đảng. Cán bộ lãnh đạo có phong cách khoa học, sát thực tiễn, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ. Cán bộ, công chức gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm văn hóa công sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc; nỗ lực rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh

con người Việt Nam gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”

Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của các quốc gia, dân tộc. Trong tiến trình ấy, chúng ta đón nhận nhiều cơ hội, song cũng có nhiều thách thức trong tất cả lĩnh vực của đời sống. Việc định hướng dư luận gặp nhiều khó khăn trước thông tin đa chiều; tình hình thiên tai, dịch bệnh, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch,… đòi hỏi công tác tư tưởng phải ngày càng đổi mới. Cùng với công cuộc Đổi mới của đất nước, của tỉnh, ngành Tuyên giáo không ngừng sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phát huy các nền tảng truyền thông mới. Việc tổ chức các Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở nhận được sự đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Việc tham mưu biên soạn, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2023 của tỉnh sát với thực tiễn. Việc ban hành kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chuyên môn của Ban, xây dựng cuộc họp không giấy tờ, xây dựng tài liệu bằng mã QR;…Bên cạnh đó, công tác tham mưu chỉ đạo trên các lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khoa giáo, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ,… không ngừng đổi mới, tham mưu cấp ủy chỉ đạo trúng, đúng các vấn đề nổi cộm trong thực tiễn.

Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nỗ lực rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào

thể dục thể thao

Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành chuẩn mực đạo đức “4 có, 4 không”, gắn với phương châm: “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt. Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, là cơ sở để cán bộ, công chức rèn luyện. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức luôn nỗ lực vượt khó, đoàn kết, giúp đỡ nhau, với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ trước tình hình công việc ngày càng nhiều, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, hàng năm, nhiều sáng kiến góp phần cải tiến chất lượng công việc. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, cán bộ, công chức của Ban luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành tuyên giáo thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành chuẩn mực đạo đức “4 có, 4 không”, gắn với

phương châm: Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt. Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu

Công tác Tuyên giáo là lĩnh vực khó, phức tạp. Trong giai đoạn mới, đứng trước những thách thức, công tác tuyên giáo phải không ngừng chủ động, đổi mới, sáng tạo. Để làm được điều đó, chi bộ, cơ quan và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Đối với chi bộ, cơ quan, cần tiếp tục lựa chọn những nội dung cốt lõi trong Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục triển khai tốt chuẩn mực “4 có, 4 không”; Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các phong trào thi đua; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Thống nhất nhận thức và hành động trong từng tập thể, từng cá nhân về tinh thần đổi mới, sáng tạo; Thực hiện tốt việc bảo vệ cán bộ, tạo môi trường để cán bộ đổi mới, đột phá vì lợi ích chung.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa việc “học tập”, “làm theo” “nêu gương” gắn với nhiệm vụ chính trị; Xây dựng người cán bộ Tuyên giáo có “tâm”, có “tầm”,  bản lĩnh vững vàng, dũng cảm trong đấu tranh, lành mạnh trong lối sống; nhạy bén, chủ động trong mọi hoàn cảnh, am hiểu chuyên môn, thông thạo ứng dụng công nghệ; Thường xuyên tự học, rèn luyện kỹ năng “nghe kỹ, nghĩ nhanh, viết rành, nói giỏi”, trước khi nói hay, viết sâu, phải viết đúng, nói đúng, thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, không ngừng học hỏi từ thực tiễn, từ các thế hệ đi trước, từ Nhân dân; Đưa đổi mới, sáng tạo trở thành nhu cầu tự thân, mỗi cá nhân có tư duy đổi mới, mạnh dạn đề xuất cách làm đột phá, khác biệt nhưng hiệu quả; Rèn luyện ý chí tự lực, tự cường, nhiệt huyết với nghề, hiện thực hóa ý tưởng, khát vọng của bản thân, lấy “nội lực” là cơ bản, “ngoại lực” là quan trọng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, lấy đó là cơ hội để khẳng định mình; Thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó với Nhân dân, nắm dư luận xã hội để kịp thời tham mưu đúng, dự báo giỏi; Tự phê bình và phê bình trên tinh thần cầu thị, chân thành; Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công cộng, văn hóa gia đình; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa”.

Hướng đến kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2023), với phương châm “bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, mỗi cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân, góp phần hiện thực hóa những nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị vào đời sống.

Lâm An

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc; hình thành nên những giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững: Yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, tài trí, lạc quan, hiếu học, nghĩa tình, hòa hiếu, khoan dung… Cùng với thời gian, các giá trị đạo đức này được lưu truyền qua các thế hệ, trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc. Hòa c&ugr

Tin khác cùng chủ đề

Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài và vận dụng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện nay

Gửi bình luận của bạn