Ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU về tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu,  biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và số hóa tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và số hóa tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và số hóa tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Mục đích nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm lịch sử Đảng; số hóa các tư liệu, tài liệu lịch sử; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị - tư tưởng của Đảng. Các ấn phẩm lịch sử Đảng là nguồn tư liệu phục vụ cho công tác biên soạn, tái bản lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, lịch sử địa phương, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa, bổ sung và phát triển đường lối của Đảng cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng mới, đồng thời phục vụ cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Cung cấp tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lịch sử địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng trong các trường phổ thông, trung tâm chính trị cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ sưu tầm, biên soạn, xuất bản 03 ấn phẩm: (1) Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, (2) Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh từ năm 2005 - 2025, (3) Các căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thẩm định bản thảo cuốn sách

“Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 - 2015”.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; các đơn vị, địa phương chưa hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc; lịch sử xã, phường, thị trấn cần khẩn trương hoàn thành theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục sưu tầm và số hóa các sách lịch sử đã xuất bản và các tài liệu lịch sử Đảng bộ cấp mình. Thực hiện số hóa các ấn phẩm lịch sử chưa được số hóa và các tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng bộ. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm phát huy giá trị, tác dụng của các công trình lịch sử Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy môn Lịch sử Đảng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kết hợp đấu tranh chống quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối và lịch sử của Đảng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị khảo sát thực tế di tích lịch sử     cách mạng Xóm Cỏ,  Khánh Sơn

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn nguồn kinh phí để đảm bảo kinh phí cho công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương, lịch sử ngành; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu giảng dạy và học tập lịch sử Khánh Hòa phù hợp với từng cấp học, đồng thời chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp nội dung lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử cách mạng địa phương phù hợp trong các bộ môn học và các hoạt động ngoại khóa;  Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng, di sản văn hóa lịch sử cho học sinh các trường; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, các pano, áp phích… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương;  Trường Đại học Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du Lịch và Tỉnh đoàn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, tổng phụ trách đội, cán bộ đoàn, hội, đội, cán bộ văn hóa cấp xã, huyện, tỉnh, trợ lý thanh niên trong lực lượng vũ trang, hướng dẫn viên du lịch.

 

Tài liệu một số chuyên đề về lịch sử Khánh Hòa (Tài liệu dùng cho học sinh trung học phổ thông)

do TS. Nguyễn Thị Kim Hoa chủ biên

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch biên soạn ấn phẩm Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh và Căn cứ cách mạng của Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo chuyên môn và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng cho các địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy sưu tầm tư liệu để biên soạn các ấn phẩm lịch sử và thực hiện số hóa các ấn phẩm lịch sử, tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định; tiếp tục triển khai sưu tầm tư liệu thành văn và tư liệu qua phỏng vấn các nhân chứng lịch sử; biên tập Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh hàng năm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh căn cứ vào các ấn phẩm, tài liệu lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương, lịch sử ngành của tỉnh đã xuất bản đưa vào chương trình giảng dạy; chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường bài viết về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử cách mạng địa phương và lịch sử ngành.

          Lâm An

Mục đích nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm lịch sử Đảng; số hóa các tư liệu, tài liệu lịch sử; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị - tư tưởng của Đảng. Các ấn phẩm lịch sử Đảng là nguồn tư liệu phục vụ cho công tác biên soạn, tái bản lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử các đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, lịch sử địa phương, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa, bổ sung và phát triển đường lối của Đảng cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạn

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
HỘI THẢO KHOA HỌC KHÁNH HÒA 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1653 - 2023)
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,    đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua dạy - học
Kiểm tra việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách          Hồ Chí Minh đối với Huyện ủy Khánh Vĩnh

Gửi bình luận của bạn