Ngày 15/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị, từ đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân, góp phần đưa việc học tập, triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Hội nghị đề ra.

Về hình thức học tập, quán triệt, cấp tỉnh sẽ kết hợp tổ chức học trực tiếp và trực tuyến, kết nối với đường truyền của Trung ương; khuyến khích các địa phương, đơn vị có điều kiện, mở đường truyền kết nối học trực tuyến với Trung ương. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng chưa được học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng các hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 02/8/2022; Cấp cơ sở và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành trước ngày 20/8/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức đảng đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sinh hoạt chi bộ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục. Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu, vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết vào nội dung giảng dạy giảng trong các chương trình đào tạo cơ bản và các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công chức. Các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị cấp tỉnh và cơ sở được tổ chức trực tuyến, kết nối với đường truyền Trung ương (từngày 21-22/7/2022). Tại Hội nghị, các báo cáo viên Trung ương sẽ báo cáo 04 Chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

                                                                             Lâm An

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị, từ đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân, góp phần đưa việc học tập, triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bầu không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Hội nghị đề ra. Về hình thức học tập, quán triệt, cấp tỉnh sẽ kết hợp tổ chức học trực tiếp và trực tuyến, kết nối với đườn

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Gửi bình luận của bạn