Ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 123-KH/TU về học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”. Tài liệu nghiên cứu, học tập của Chuyên đề này do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Việc học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; gắn việc học tập Chuyên đề năm 2023 với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Bùi Thị Hồng Tiến - Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác của tỉnh Khánh Hòa (ngoài cùng bên phải) được tuyên dương tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể các nội dung liên quan đến việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023, như: Thời gian hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt; việc xây dựng kế hoạch thực hiện và đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của các chi bộ; việc đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát;…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện phù hợp tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị, trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại được Nhân dân quan tâm; chỉ đạo trung tâm chính trị trực thuộc vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 vào nội dung giảng dạy; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung Chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.   

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi viết Đề cương tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục gợi ý một số nội dung còn hạn chế, tồn tại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh triển khai việc học tập Chuyên đề năm 2023 trong hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; các chương trình mục tiêu quốc gia; Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Mã QR Code để truy cập tài liệu Chuyên đề năm 2023 tỉnh Khánh Hòa

Cũng trong nội dung Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 vào nội dung giảng dạy. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung Chuyên đề năm 2023, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền nội dung chuyên đề gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa; 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Lâm An

Việc học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương, bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Khánh Hòa góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; gắn việc học tập Chuyên đề năm 2023 với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ c

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Gửi bình luận của bạn