Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đã và đang tăng cường chống phá, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, những thành quả của cách mạng Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Kế thừa và phát triển quan điểm của Người, Đảng ta khẳng định cách mạng Việt Nam phải luôn: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam”(1).

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, coi “công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”. Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(2). Đây là học thuyết, là chủ nghĩa duy nhất từ trước đến nay quan tâm đến vận mệnh của các dân tộc bị áp bức, gắn cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp với giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, phù hợp với khát vọng của dân tộc ta. Do đó, “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”(3). Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ hệ tư tưởng lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin: “Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi đảng viên đều phải nghiên cứu”(4). Đồng thời, Người nhấn mạnh, chủ nghĩa Mác - Lênin không những là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin cũng là bảo vệ đường lối chính trị của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, là yêu cầu tất yếu của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(5). Người khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(6).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng ta đánh dấu bước trưởng thành về chất của phong trào công nhân, từ trình độ tự phát lên trình độ tự giác. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã hoạt động trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính nền tảng đó đã giúp cho Đảng hoạch định cương lĩnh, đường lối đúng đắn và hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính trị, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(7). Từ khi ra đời cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn bị các thế lực thù địch và phản động không ngừng xuyên tạc và chống phá quyết liệt. Đặc biệt, vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam; muốn phủ định, loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi đời sống tinh thần của xã hội và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Qua nghiên cứu, có thể khái quát, nhận diện các luận điểm sai trái, thù địch trên một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tập trung xuyên tạc để hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin được xây dựng xuất phát từ bối cảnh lịch sử và điều kiện cụ thể của xã hội phương Tây. Vì vậy, không thể hiểu và không thể áp dụng để giải quyết vấn đề của xã hội phương Đông, đặc biệt là của Việt Nam. Theo đó, họ thường xuyên rêu rao các luận đề: học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học; họ cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là sản phẩm của Việt Nam… những lập luận này đều sai về cả logic lẫn lịch sử. Bởi tri thức khoa học xã hội, khoa học nhân văn mang đặc trưng tích lũy chứ không mang đặc trưng thay thế như kỹ thuật, công nghệ. Trong thời đại cách mạng khoa học, công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin không những không lỗi thời, lạc hậu, mà sẽ tiếp tục đóng vai trò là kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân các dân tộc trên thế giới.

Thứ hai, tìm cách phủ nhận, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, có quan điểm so sánh đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận cả chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ cho rằng, hiện nay chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là phù hợp với dân tộc Việt Nam; chủ nghĩa Mác -Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất, vì vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực chất của luận điệu này là nhằm chia rẽ chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, cô lập và phá vỡ từng bộ phận cấu thành trong nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ra sự xáo trộn về ý thức hệ trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, phủ nhận tính hợp pháp và tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, họ yêu cầu đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 về hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” vì cho rằng “đa nguyên, đa đảng sẽ khơi dậy sự sáng tạo của toàn dân, tốt hơn cho sự phát triển của xã hội”. Bằng luận thuyết, luận điểm này, các thế lực phản động, thù địch muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành quả mà Đảng và dân tộc Việt Nam đã giành được trong 94 năm qua; đồng thời qua đó muốn hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng ta. Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(8).

Thứ tư, phủ nhận bản chất cách mạng, mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Họ cho rằng sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Vì vậy, Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, chỉ đưa dân tộc vào cảnh “nồi da xáo thịt”, làm cho đất nước ngày càng tụt hậu xa hơn nữa với thế giới và sẽ thất bại giống như Liên Xô và một số nước Đông Âu; đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là chắp vá, không tưởng. 

Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, việc tăng cường đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, bảo đảm cho việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã khẳng định: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”(9).

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Một là, trong mọi hoàn cảnh, phải luôn kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây được coi là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, là nền tảng vững chắc, là điều kiện củng cố vị thế, uy tín của Đảng trong xã hội với tư cách là một đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo, là điều kiện tất yếu bảo đảm cho sự thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện đường đổi mới đất nước, Đảng ta coi sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin là bài học kinh nghiệm đầu tiên, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào cũng phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, coi đó là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho mọi hành động”(10); “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(11). 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước không ngừng phát triển. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; khẳng định bản chất và mô hình của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013; tuyệt đối không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm tư tưởng chính trị sai trái, thù địch đòi đa nguyên, đa đảng.

Hai là, quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Điều này đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải đổi mới tư duy để trở về đúng bản chất hệ thống luận điểm đã hình thành trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Điều quan trọng là phải đặt những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cả hệ thống như một chỉnh thể, với quan hệ gắn bó giữa các luận điểm. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở khách quan, dám nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận thách thức, cương quyết phê phán những quan điểm đi ngược lại những gì thuộc về bản chất, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩa là phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng, vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trên cơ sở thực tiễn xây dựng đất nước, phải luôn tìm tòi sáng tạo những giải pháp đặc thù cho sự phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải vận dụng sáng tạo, hình thành những giải pháp hợp lý, xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước để từng bước thực hiện mục tiêu giải phóng và phát triển con người toàn diện. Từ định hướng có tính nguyên tắc chung ấy cần phải cụ thể hóa nhanh chóng thành các chính sách, xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện các chính sách để người Việt Nam ngày càng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cùng với tiến trình phát triển đất nước.

Ba là, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải huy động được sự vào cuộc nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu của các nhà chính trị, nhà quản lý, nhà khoa học… đây sẽ là những người tiên phong trong tổng kết thực tiễn, khái quát thành lý luận, bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo con đường xã hội chủ nghĩa. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
Bên cạnh việc khẳng định, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cần tiếp tục đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Trước hết, cần hệ thống hóa các nội dung đang bị các thế lực chống phá, từ đó xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác trên từng vấn đề cụ thể. Đồng thời, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận tư tưởng. Bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào các tầng lớp nhân dân, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Bốn là, đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. Phải thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nhận diện thủ đoạn chống phá tinh vi của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, với mưu đồ vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận hiện thực lịch sử; đồng thời cảnh giác trước những âm mưu “làm mới” hệ tư tưởng để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là nền tảng tư tưởng của Đảng; những thủ đoạn “dân túy”, nhân danh “cách mạng”, “yêu nước”, “lợi ích dân tộc” để kích động, chia rẽ, lôi kéo quần chúng. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, từng cán bộ, đảng viên của Đảng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải tỉnh táo, thận trọng, sáng suốt và nhạy bén trong nhìn nhận, đánh giá những biểu hiện của các trào lưu tư tưởng phi mácxít, đặc biệt là chủ nghĩa cơ hội, xét lại, từ đó đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh quyết liệt, phù hợp, kịp thời và hiệu quả, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là nền tảng tư tưởng của Đảng, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới đất nước là minh chứng sống động khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của Đảng; khẳng định vai trò của việc kiên định, nắm vững và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu quan trọng này là điều kiện, tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xác định rõ những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, với ý chí, khát vọng quyết tâm mạnh mẽ hơn để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

-------------------------

Ghi chú:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.94. 

(2),(5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.289, tr.289. 

(3),(6) Sđd, tập 12, tr.30, tr.563. 

(4) Sđd, tập 8, tr.275. 

(7),(11) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.25, tr.33. 

(8) Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.234.

(10) Ban Tuyên giáo Trung ương, 30 năm đổi mới đất nước - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb CTQG-ST, H.2016, tr.16.

tcnn.vn 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Kế thừa và phát triển quan điểm của Người, Đảng ta khẳng định cách mạng Việt Nam phải luôn: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam”(1). Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Ch

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện
Giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Gửi bình luận của bạn