Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng dân tộc mà còn sáng lập thành công Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đặt nền móng cho nền pháp lý Việt Nam hiện đại. Trong bài viết này, tác giả không chỉ phân tích một số quan điểm đặc sắc của Hồ Chí Minh về pháp luật mà còn nêu phương hướng vận dụng vào công tác xây dựng luật pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước như trong chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII.               

Quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp luật và vận dụng vào công tác xây dựng pháp luật hiện nay
Quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp luật và vận dụng vào công tác xây dựng pháp luật hiện nay

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền                

Trong di sản lý luận của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không để lại những trước tác bàn riêng về pháp luật nhưng những chỉ dẫn và hoạt động thực tiễn của Người chứng tỏ: Người luôn quan tâm và xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam theo một chủ kiến hết sức sâu sắc. Nền pháp luật do Hồ Chí Minh tạo dựng đã trải qua chặng đường hơn 75 năm nhưng sự phát triển mọi mặt của đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và nhiệm vụ chống tham nhũng đòi hỏi hệ thống pháp luật Việt Nam phải tiếp tục được tăng cường về số lượng và chất lượng. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp luật có giá trị soi đường cho công tác lập pháp và hoàn thiện pháp chế nhằm tạo đà cho đất nước phát triển.    1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về pháp luật

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện
Giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Gửi bình luận của bạn