Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Người đã để lại những luận điểm rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có giá trị chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. Trong phạm vi bài viết này tác giả tập trung phân tích những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc, kiên trì vận dụng sáng tạo, phát triển những tư tưởng đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển.              

Kiên trì vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay
Kiên trì vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền                

1. Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng   - Xây dựng Đảng về chính trị   Xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong mọi tình huống phức tạp, mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi thời kỳ cách mạng. Để xây dựng đường lối chính trị đúng đắn Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”(1).    Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ đường lối chính trị cho cách mạng Việt Nam là: giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người cho rằng: “Muốn

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới
Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm gương, nêu gương và noi gương của cán bộ, đảng viên và giải pháp thực hiện
Giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Gửi bình luận của bạn