Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu tập hợp, vận động, phát huy cao nhất sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế thừa, phát triển tư tưởng của ông cha ta về Nhân dân trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của Nhân dân và quan tâm, chăm lo đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày 15/10/1949, trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Tác phẩm không chỉ thể hiện xuyên suốt tư tưởng cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân mà còn được coi là cẩm nang của công tác dân vận trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân vận có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Điều đó được thể hiện nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều có các nghị quyết chuyên đề về dân vận để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, như: Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990 về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”; Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”;… Thông qua công tác dân vận, Đảng đã phát huy cao độ sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực to lớn đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.

Thực hiện đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều năm qua công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đạt kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 13/12/2022 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan nhà nước các cấp trong công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện dân sinh, mở rộng dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Mô hình “Tuyến đường mẫu do Hội Cựu chiến binh quản lý” tại xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Nhân dân được quan tâm, duy trì nghiêm túc, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo thực hiện công tác dân vận thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, tiếp công dân và trả lời phản ánh ý kiến của tri tại kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh; lồng ghép nội dung giám sát công tác dân vận trong các nội dung giám sát thường kỳ và giám sát chuyên đề,… Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” được đẩy mạnh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan đã ký kết chương trình phối hợp với ban dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân;… gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, hòa giải cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; các chủ trương, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phát huy và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục thu hút nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.800 mô hình “Dân vận khéo” tạo ra sức lan tỏa, thu hút các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Trong đó có hơn 650 mô hình lĩnh vực kinh tế, hơn 1.400 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, hơn 500 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 265 mô hình trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Khu vui chơi và tập luyện thể thao từ nguồn xã hội hóa tại Tổ Dân phố 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang

Với tinh thần tăng cường hiệu quả công tác dân vận, trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài... góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp Quỹ Vì người nghèo các cấp, từ nguồn quỹ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5.247 căn nhà cho người nghèo với tổng số tiền gần 126.400 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác dân vận bằng nhiều hình thức sáng tạo, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững thành quả khi dịch được kiểm soát, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao quà hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn do dịch COVID-19

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định: Việc triển khai thực hiện công tác dân vận có lúc, có nơi chưa sâu sát; công tác nắm bắt tư tưởng trong Nhân dân có lúc chưa kịp thời. Hoạt động của khối vận cơ sở ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả. Nội dung và phương thức hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự đổi mới; việc xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, cốt cán chưa được quan tâm đúng mức. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tuy được triển khai nhưng chưa sâu rộng, sức lan tỏa chưa cao;…

Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận trong bối cảnh mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, vai trò trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận một cách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền về vai trò của công tác dân vận, sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới. Gắn công tác dân vận với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Thường xuyên kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận để biểu dương, nhân rộng.

Hai là, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tập trung vận động, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ba là, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân, chính sách tôn giáo, dân tộc tạo sự đồng thuận trong xã hội để góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát hiện những mô hình mới, thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa và bền vững để tuyên truyền và triển khai nhân rộng. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh, quyết tâm, niềm tự hào và khí thế mới, tin tưởng rằng, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhằm tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của Nhân dân để xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu càng giàu đẹp, phát triển hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

                                                                                                         Lâm An

Kế thừa, phát triển tư tưởng của ông cha ta về Nhân dân trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc “đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của Nhân dân và quan tâm, chăm lo đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày 15/10/1949, trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bao n

Tin khác cùng chủ đề

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: Tuyên dương 94 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu
Sẵn sàng cho Tháng Thanh niên năm 2024
Điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em nghèo
        Phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đẩy mạnh công tác phụ nữ  trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Từ ngày 4 đến 10-10: Siêu thị Co.opmart Nha Trang bán hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn

Gửi bình luận của bạn