Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai
Cán bộ có chức, quyền  và ý thức tự giáo dục liêm chính
Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng
Giải pháp bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hóa trong kỷ nguyên số
Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin
Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng
Chiêu bài chính trị hóa những vụ án hình sự hòng chống phá Nhà nước
Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
          Sự thực đằng sau cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”
BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG DÀNH CHO NHỮNG KẺ HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN