Khắc phục những bất cập trong du lịch tâm linh
Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống
Bác bỏ luận điệu phủ nhận công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế
Giữ trọn lời thề đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ
Cảnh giác trước những luận điệu giả danh phản biện xã hội
Hiểm họa từ bạo lực mạng
Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta