Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thực tiễn và thành quả sự nghiệp đổi mới phủ nhận luận điệu xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam
Một số vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng
 Khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”
Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Nhận diện đúng nguyên nhân chính của tham nhũng, tiêu cực
Nhân tố quyết định thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam