Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp
        Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới
Nâng cao khả năng nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai
Cán bộ có chức, quyền  và ý thức tự giáo dục liêm chính
Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng
Giải pháp bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hóa trong kỷ nguyên số
Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin
Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng