Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
          Sự thực đằng sau cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”
Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp
Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bản tin 35 Online: Khẳng định bản chất nhân văn của một Nhà nước vì dân
Bản tin 35 Online: Quân đội phải vững mạnh về chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch
Bản tin 35 Online: Tự do phải trong khuôn khổ của pháp luật