Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới
 Ý thức, trách nhiệm trong kỷ luật phát ngôn
Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư
Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương
Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch
Không để các thế lực xấu thổi phồng, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của quân đội
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng