Nhân tố quyết định thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!
Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!
 Phát huy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của trí thức
 Trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bác bỏ những luận điệu phản động!