Sáng 22/7, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tiếp tục phiên làm việc và bế mạc. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII bảo đảm đồng bộ, toàn diện và hiệu quả
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII bảo đảm đồng bộ, toàn diện và hiệu quả
 
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Ảnh DUY LINH)
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Ảnh DUY LINH)

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", trong đó nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế. Đó là: Chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế.

Một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng... Đồng chí cho biết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 đề ra mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Nghị quyết nhấn mạnh việc củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng đặc thù. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ bốn tốt," "đảng bộ cơ sở bốn tốt"...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã xem xét, thông qua 4 Nghị quyết quan trọng; cũng tại Hội nghị này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu này, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc những nội dung nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

 

Các địa phương, đơn vị chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, nâng tầm lý luận. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ở các cấp; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; nắm chắc tiến độ thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị theo từng quý, từng năm.

Thay mặt Ban Tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII sâu rộng hơn nữa, lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên để việc tiếp thu đạt hiệu quả cao; đặc biệt chú trọng tính tích cực, chủ động, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; nỗ lực đưa những quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết thành hành động cụ thể trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương và cả nước.

* Trong hai ngày 21 và 22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và bí thư, phó bí thư một số đảng ủy trực thuộc dự; kết nối tới 897 điểm cầu và 27.320 đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Sau khi tiếp thu các nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị Trung ương 5 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Khối các cơ quan Trung ương, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội; góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

https://nhandan.vn/trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-xiii-bao-dam-dong-bo-toan-dien-va-hieu-qua-post706864.html

  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội. (Ảnh DUY LINH) Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", trong đó nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế. Đó là: Chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại

Tin khác cùng chủ đề

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022
Khánh Hòa với khát vọng vươn tầm
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022
    Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan phát triển rất tốt đẹp
     Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thực chất
     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Gửi bình luận của bạn