Đây là đường dẫn sách điện tử về văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đề nghị các đồng chí chủ động tra cứu và lan tỏa đường dẫn đến cán bộ, đảng viên.

Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nội dung cuốn sách gồm: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất...

Kích vào link bên dưới để xem.

https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=644#

Nội dung cuốn sách gồm: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất... Kích vào link bên dưới để xem. https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=644#

Gửi bình luận của bạn