Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng
Khát vọng về đất nước Việt nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta
Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!