Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà đỉnh cao là cuộc biểu tình của nhân dân huyện Tân Định (Nay là thị xã Ninh Hòa) ngày 16/7/1930, tiếp đó là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử.

Xác định được tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng Mác – Lênin và cổ vũ, động viên nhân dân tham gia vào cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, tháng 7/1947, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chính thức thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Khánh Hòa với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Sau khi đất nước thống nhất, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiện toàn bộ máy tuyên huấn, thành lập ban tuyên huấn cơ sở. Để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày 13/4/1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định sáp nhập 03 ban là Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh để thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hiện nay, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/phường/thị trấn) luôn hoàn thành tốt nhiệm là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà đỉnh cao là cuộc biểu tình của nhân dân huyện Tân Định (Nay là thị xã Ninh Hòa) ngày 16/7/1930, tiếp đó là cuộc Tổng khởi nghĩa gi&ag

Gửi bình luận của bạn