Sáng 22/3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến năm 2010”. Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì.

Nghiệm thu Đề tài "Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến 2010"
Nghiệm thu Đề tài "Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến 2010"
Sáng 22/3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến năm 2010”. Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì.


Ảnh: Đình Thông

Thực hiện từ tháng 10 năm 2013, đề tài hướng tới mục tiêu: Dựng lại quá trình hình thành và phát triển công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa qua các thời kỳ Cách mạng từ năm 1930 đến 2010. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới. 4 nhóm giải pháp gồm có: nhóm giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu dư luận xã hội; và nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các cấp.

Đề tài cũng đã góp phần làm sáng tỏ về sự ra đời của báo chí Cách mạng của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, nêu một số kiến nghị trong công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và chỉ đạo công tác tuyên giáo. Đề tài “Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến năm 2010” đã được Hội đồng nghiệm thu./.
Theo Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa

Sáng 22/3, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa từ năm 1930 đến năm 2010”. Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì. Ảnh: Đình Thông Thực hiện từ tháng 10 năm 2013, đề tài hướng tới mục tiêu: Dựng lại quá trình hình thành và phát triển công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa qua các thời kỳ Cách mạng từ năm 1930 đến 2010. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới. 4 nhóm giải pháp gồm có: nh

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn