Ngày 30/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa.
Nhằm góp phần cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử của quê hương, bồi đắp niềm tin và phát huy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, từ đó phấn đấu, rèn luyện bản thân xứng đáng với các thế hệ cha ông, ngày 30/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử cách mạng địa phương phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ; hình thức đa dạng và phong phú; tăng tính hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy các địa phương, đơn vị chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên phù hợp với thực tế của các cấp, các ngành bằng các hình thức như: tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương trong nhà trường thông qua hình thức chính khóa và ngoại khóa; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương thông qua các trang mạng xã hội, webside; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hình thức cổ động, trực quan.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung, tài liệu để tuyên truyền, giáo dục cũng như chỉ đạo cụ thể việc tổ chức thực hiện công tác này.

Với những ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể, chúng ta tin tưởng rằng thời gian đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh sẽ đạt được những kết quả như mong muốn.
AN HÒA
Nhằm góp phần cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử của quê hương, bồi đắp niềm tin và phát huy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, từ đó phấn đấu, rèn luyện bản thân xứng đáng với các thế hệ cha ông, ngày 30/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác t

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn