Sinh thời, điều quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đem lại hạnh phúc cho Nhân dân. Người chủ trương “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng cuộc sống ấm no cho Nhân dân. Toàn bộ di sản tư tưởng cũng như suốt thực tiễn hoạt động cách mạng của Người luôn thể hiện rõ ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh - là yếu tố bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng của Người, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên quan tâm, tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 20/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo Bác hiệu quả trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20 gắn với Chỉ thị 05-KL/TW và các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, trong đó, xác định những nội dung trọng tâm, cần làm ngay và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan bằng hình thức phù hợp và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong công tác; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng sát với cơ sở. Quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng cốt cán có thêm động lực phấn đấu, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

Tăng cường xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân

Các địa phương, đơn vị đã tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể mang tính đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác quản lý đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; trật tự xây dựng;... Các cấp ủy thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhờ vậy, giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”; công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai đi vào nề nếp; công tác giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gương mẫu trong học tập và làm theo Bác; nâng cao tính tiên phong “trên trước dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện đạo đức công vụ, có phong cách dân chủ, gần dân, sát dân, trọng dân và giúp đỡ Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp được UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm. Một số đơn vị, địa phương chủ động phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, giải quyết khó khăn của người dân, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân hiểu và đồng thuận; vận động Nhân dân vươn lên thoát nghèo.

Trung tá chuyên nghiệp Ngô Văn Trân - nhân viên kiểm soát của Trạm kiểm soát biên phòng Trí Nguyên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền cho người dân trên đảo Trí Nguyên về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính ngày càng chuyên nghiệp, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng cao, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh tăng qua các năm, năm 2019 đạt 80,9 điểm, năm 2020 đạt 82,57 điểm, năm 2022 đạt 85,11 điểm.

Hiệu quả trong thực hiện phát huy dân chủ

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch thông tin và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các chế độ, chính sách, dự án... được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đặc biệt, thời gian gần đây, các cơ quan, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về công tác quy hoạch tỉnh, huyện, vùng; giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh.

Các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia góp ý dự thảo nghị quyết, quy định của Đảng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân; lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát, phản biện xã hội phù hợp với các vấn đề mà Nhân dân, đoàn viên, hội viên quan tâm. Từ năm 2019-2021, các Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 893 cuộc giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, việc quản lý các nguồn quỹ…, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 1585 cuộc giám sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đầu tư xây dựng Nông thôn mới góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các công trình được đầu tư.  

Thực hiện chủ trương tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát dân”, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường đi cơ sở, nhất là các địa phương được phân công phụ trách để nắm tình hình, tháo gỡ những khó khăn. Công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại, gặp gỡ, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở thực hiện theo đúng quy định, trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, hầu hết các ý kiến phản ánh của công dân đều được xem xét giải quyết triệt để.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên

Công tác chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm

Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai để sớm đưa Nghị quyết số 09 đi vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh ngày càng giàu đẹp, phát triển hiện đại.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục để đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Các địa phương, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Trong 06 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 12,58% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 5/2022, toàn tỉnh đã có 61/92 xã (66,3% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (6,5% số xã); không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, phương án hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từng đồng chí trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách các địa phương, trực tiếp đi cơ sở để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh đã dành 100 tỷ đồng đăng ký mua vắc xin phòng COVID-19; thực hiện khẩn trương, nghiêm túc việc chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền hơn 67 tỷ đồng; phân bổ hơn 2000 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ và triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội để chăm lo đời sống Nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân đều chung tay phòng, chống dịch với nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa.

Việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động, qua đó, nhiều phong trào được triển khai mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Mô hình “Tổ dân phố an toàn về phòng cháy chữa cháy” (Nha Trang); mô hình 3 tốt: “Tốt trong giải quyết hồ sơ một cửa, tốt trong thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn; tốt trong nhiệm vụ được giao” (Cam Ranh); mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng Nhân dân nơi cư trú (Vạn Ninh); mô hình “Gương mẫu thi đua giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi” (Hội Cựu Chiến binh); MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng trên 200 mô hình, trong đó có trên 30 mô hình đạt hiệu quả cao;... tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà hỗ trợ người dân tại xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thời gian qua, Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hành động, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng; đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đa số các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và mỗi cá nhân trong học tập và làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

 

 

Để tiếp tục tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01, Chỉ thị 20 gắn với các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII) về xây dựng Đảng, xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và các kế hoạch, chương trình hành động của các địa phương, đơn vị.

Thứ hai, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ tư, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân một cách cụ thể, sát thực tiễn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ.

Thứ năm, các địa phương, đơn vị tiếp tục lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, những hạn chế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo xử lý dứt điểm. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thứ sáu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Chỉ thị 20. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm.

                                                                                            Lâm An

Thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng Học tập và làm theo tư tưởng của Người, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên quan tâm, tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Cùng với việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về xây

Tin khác cùng chủ đề

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại
Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam
Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

Gửi bình luận của bạn