Để chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được thành quả, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân tất yếu cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh toàn diện về năng lực, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị ngang tầm nhiệm vụ để “cùng nhau thống nhất ý chí, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau hành động, phải hành động thì sẽ lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, tạo cho vùng đất Khánh Hòa một tâm thế mới, đủ bản lĩnh để khai thông một hành trình mới, đưa “con tàu” Khánh Hòa tiến về tương lai.

Công tác tuyên giáo góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09
Công tác tuyên giáo góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09

Ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 21/3/2022 Chính phủ có Nghị quyết số 42 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 và ngày 16/6/2022 Quốc hội có Nghị quyết số 55, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là những văn kiện có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, mở ra cho tỉnh cơ hội mới.

Khánh Hòa có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Tính từ năm 1653, khi chúa Nguyễn Phúc Tần cử Cai cơ Hùng Lộc làm trấn thủ và thiết lập hệ thống hành chính, đến nay đã gần 370 năm. Trong suốt qua trình đó, người dân Khánh Hòa luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua gian khổ, hy sinh để xây dựng bảo vệ quê hương, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Từ ngọn cờ đào của người anh hùng áo vải Quang Trung -  Nguyễn Huệ ở Đàng Trong (1775 - 1795), đến Phong trào yêu nước do Bình Tây đại tướng Trịnh Phong lãnh đạo (1885 - 1886) với tấm gương “Khánh Hòa tam kiệt, Quảng Phước tam hùng” mãi mãi in đậm trong ký ức mỗi người dân.

 Trong thời đại Hồ Chí Minh, khi Đảng ta ra đời (03/02/1930) và không lâu sau đó, ngày 24/02/1930, Đảng bộ Đảng tỉnh Khánh Hòa được thành lập đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng của tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh đã phát động Nhân dân tiến hành phong trào đấu tranh rộng lớn, mở đầu bằng cuộc mít-ting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 01/5/1930; sau đó, ngày 17/6/1930 lãnh đạo Nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) tiến hành cuộc đấu tranh, biểu tình đòi chính quyền bù nhìn tay sai của thực dân Pháp bãi bỏ sưu cao, thuế nặng.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 19/8. Tiếp đó, là sự kiện 23/10/1945 - mở đầu 101 ngày đêm chiến đấu bao vây quân Pháp tại Mặt trận Nha Trang, lập nên những chiến công vang dội, làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của quân địch, được Bác Hồ kính yêu gửi điện khen “đã làm gương anh dũng cho toàn quốc”. Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa đã đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng Nhân dân cả nước viết tiếp những trang sử chói lọi, chống thực dân, đuổi phong kiến, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, đập tan chính quyền tay sai cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng (02/4/1975).

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 2022), phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy những tiềm năng và thế mạnh của địa phương, giành được những thành tựu to lớn, chuyển biến toàn diện trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội: Năm 1995, Khánh Hòa là một trong chín tỉnh đầu tiên của cả nước tham gia câu lạc bộ 500 tỷ; năm 2000, tham gia câu lạc bộ 1.000 nghìn tỷ; từ năm 2003, Khánh Hòa tự hào là một trong 15 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho Trung ương, cũng trong năm 2003, Vịnh Nha Trang trở thành một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới… và sau gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2012 - 2019 hơn 7,32%/năm, quy mô kinh tế năm 2020, đạt 81.154 tỷ đồng, gấp 2,28 lần năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo đạt mức thấp - 2,09% vào năm 2020, thấp hơn trung bình cả nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện; bộ máy hành chính được đổi mới, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng - an ninh được bảo đảm và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, tiềm năng và lợi thế của tỉnh chưa được khai thác hợp lý, chưa phát huy hiệu quả, chưa tạo được sự đột phá cho phát triển; quy mô kinh tế còn khá nhỏ, sức chống chịu không cao; du lịch phát triển chưa bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ….; phát triển văn hóa - xã hội còn một số bất cập; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao ...

Để khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo Khánh Hòa trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, không ngừng học tập, học hỏi, nâng cao trình độ năng lực và lý luận cách mạng, vững vàng về tư tưởng - chính trị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt khác, bồi đắp tình cảm, lòng nhiệt huyết, yêu nghề, sự cố gắng, nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cán bộ đảng viên, tạo cho người cán bộ Ngành Tuyên giáo có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị. Có như vậy mới “gieo” được niềm tin trong Nhân dân.

Quan điểm, lập trường của cán bộ tuyên giáo phải là sự “hóa thân” từ đường lối, quan điểm của Đảng. Từ đó, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của tổ quốc. Đổi mới tư duy phát triển, coi việc xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ường là mục tiêu, động lực và giải pháp đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Hai là, hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, sự bùng nổ thông tin; những vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội; những ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu; các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành... đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác Tuyên giáo nói chung và ngành Tuyên giáo Khánh Hòa nói riêng. Bên cạnh đó, lợi dụng các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chúng “thổi phồng” và “quy chụp” những hạn chế khuyết điểm mà Nghị quyết số 09 của Bộ chính trị đã chỉ ra, chúng lợi dụng những sai phạm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên thời gian qua trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo “diễn biến”, tác động để “chuyển hóa” tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách tinh vi, dưới nhiều hình thức.

Thực tế đó đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những luồng thông tin xấu độc và định hướng dư luận; làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Từ đó, biến khát vọng thành hành động, quyết tâm xây dựng con người Khánh Hòa phát triển toàn diện, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh; thành phố đáng sống của cả nước, khu vực và thế giới mà Nghị quyết số 09 đã đề ra.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo tích cực thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, nhất là hiện nay tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030”. Cán bộ tuyên giáo phải thực sự là “cầu nối” giữa Đảng và Nhân dân, đưa chủ trương của Đảng đến với người dân và ngược lại cũng là một “kênh” chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Bốn là, tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động; vận dụng sáng tạo phương thức hoạt động theo nhóm để có nhiều sáng kiến dự báo, giải pháp xử lý các tình huống tư tưởng; sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, cán bộ tuyên giáo phải luôn hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với nhân dân; đi sâu, sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn, tránh phát sinh “điểm nóng”.

Năm là, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”“khi đã được dân đồng tình, ủng hộ thì mọi việc sẽ thành công”. Mục tiêu quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng nhân dân, thắp lên trong họ ý chí, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ tuyên giáo phải thực sự yêu nghề, kiên trì với nghề và luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng nói, viết để nâng cao năng lực công tác. Tuyên giáo là nghề “truyền lửa”, truyền niềm tin mà bản thân cán bộ lại thiếu “lửa”, thiếu nhiệt huyết thì không thể làm tròn nhiệm vụ. 

Quá trình gần 370 năm Khánh Hòa hình thành và phát triển, với điểm tựa là quá khứ hào hùng của các thế hệ cha ông, những người đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để khai phá, xây dựng và bảo vệ quê hương, chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa, đây là dịp khơi dậy các giá trị truyền thống tốt đẹp về lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng của quê hương, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Để chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt được thành quả, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân tất yếu cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh toàn diện về năng lực, trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị ngang tầm nhiệm vụ để “cùng nhau thống nhất ý chí, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau hành động, phải hành động thì sẽ lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, tạo cho vùng đất Khánh Hòa một tâm thế mới, đủ bản lĩnh để khai thông một hành trình mới, đưa “con tàu” Khánh Hòa tiến về tương lai.

Nguyễn Viết Vinh

Ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 21/3/2022 Chính phủ có Nghị quyết số 42 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 và ngày 16/6/2022 Quốc hội có Nghị quyết số 55, về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là những văn kiện có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, mở ra cho tỉnh cơ hội mới. Khánh Hòa có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Tính từ năm 1653, khi chúa Nguyễn Phúc Tần cử Cai cơ Hùng Lộc làm trấn thủ và thiết lập hệ thống hành chính, đ

Tin khác cùng chủ đề

          Chuyên gia xây dựng Đảng: 3 điểm mới căn bản nghiêm cấm đảng viên không được làm
Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Chính phủ
Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
Tạo đột phá nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị

Gửi bình luận của bạn