Ngày 28/10/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.
Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày 28/10/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

 


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW,
Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa

Mục đích của việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW là giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị và sự cần thiết của việc thường xuyên nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, từ đó, thúc đẩy phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW, Kế hoạch số 02-KH/TU đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tại các địa phương, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu gương trong nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; đổi mới việc phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong sinh hoạt thường kỳ và nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề của tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường hoạt động trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu, học tập sách, tài liệu lý luận, chính trị, góp phần giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị;...

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, như: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên phù hợp với nhu cầu quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định xuất bản sách lý luận, chính trị; Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học giáo dục công dân, lịch sử; Khuyến khích bổ sung sách lý luận, chính trị vào Thư viện tỉnh, thư viện các trường học và tổ chức các hoạt động giáo dục, trưng bày sách liên quan đến việc tìm hiểu, nghiên cứu sách lý luận chính trị, sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sách lịch sử để thúc đẩy phong trào nghiên cứu, đọc sách trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; Quan tâm cân đối kinh phí theo khả năng ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị;...

Trong kế hoạch yêu cầu, các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 09/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Lâm An

Ngày 28/10/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.   Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa Mục đích của việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW là giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị và sự cần thiết của việc thường xuyên n

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa: 5 năm (2011-2016)                      Không ngừng đổi mới, phát triển
Khai mạc vòng chấm sơ khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ X
Trao Giải báo chí về lao động và việc làm lần thứ 3

Gửi bình luận của bạn