Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh bằng những bài viết, tác phẩm báo chí xuất sắc. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022 và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022

Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm tỉnh Khánh Hòa quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh bằng những bài viết, tác phẩm báo chí xuất sắc. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022 và hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

1. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; có chủ đề, nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức,tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng... với những nội dung trọng tâm:

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

- Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

- Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên, trong các doanh nghiệp tư nhân.

- Tiếp tục hướng về các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

2. Đối tượng và tác phẩm tham dự Giải

- Về đối tượng: là công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí, gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2022, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương).

3. Thời gian tác phẩm dự Giải

- Tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022 là những tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 01/12/2021 đến 15/9/2022. 

- Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 01/10/2022 (theo dấu bưu điện). 

- Địa điểm nhận tác phẩm: Cơ quan Thường trực Giải (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 06 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

* Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và các bạn Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II - năm 2022.

Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm tỉnh Khánh Hòa quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ,

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Gửi bình luận của bạn