Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 02/11/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, truyền thông, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Tạp chí Nha Trang) về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa nói riêng; bảo đảm nguyên tắc báo chí đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

2. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của người làm báo Khánh Hòa và cán bộ phụ trách, quản trị trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đề cao yếu tố văn hóa trong tác phẩm báo chí và hoạt động nghiệp vụ của phóng viên, nhà báo; ngăn ngừa, khắc phục kịp thời những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

3. Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin liên quan đến tỉnh Khánh Hòa trên mạng Internet, nhất là mạng xã hội; kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật.

4. Định kỳ sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực báo chí, truyền thông; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí khi có phóng viên, nhà báo có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí, vi phạm Luật Báo chí.

5. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng “báo hóa”, “thương mại hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp.

6. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí của tỉnh; nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo cơ quan báo chí; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, nhà báo.

7. Tăng cường trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra và xử lý phóng viên, nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Mục đích triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí của tỉnh và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động báo chí, thông tin, an ninh mạng…; ngăn ngừa tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa” báo chí, tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

                                                   

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí, truyền thông, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 1. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Tạp chí Nha Trang) về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong quá trình xây dựng và ph&

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Gửi bình luận của bạn