Năm 2023 là năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn hệ thống chính trị tỉnh tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; động viên, tôn vinh các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh bằng những bài viết, tác phẩm báo chí xuất sắc. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và phát động hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III - năm 2023
Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III - năm 2023

1. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; có chủ đề, nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng… với những nội dung trọng tâm:

- Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt.

- Phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Khánh Hòa; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế cho đảng bộ, chính quyền các cấp những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

- Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

- Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, sinh viên, trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

- Tiếp tục hướng về các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Giải cũng trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tổ chức, ban tuyên giáo cấp ủy tiêu biểu trong tổ chức, tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III năm 2023 trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng và tác phẩm tham dự Giải

- Về đối tượng: là công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí, gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2023, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương).

- Các cơ quan báo chí và hội nhà báo tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Các ban tổ chức, ban tuyên giáo cấp ủy làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải

- Tác phẩm tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III năm 2023 là những tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 16/9/2022 đến 15/9/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 25/9/2023 (theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa (số 06, đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Điện thoại: 0258.3561.306

Email: giaibaochixddKH@gmail.com

 

 

1. Nội dung triển khai Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả) có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; có chủ đề, nội dung viết về công tác xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng… với những nội dung trọng tâm: - Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa: 5 năm (2011-2016)                      Không ngừng đổi mới, phát triển
Khai mạc vòng chấm sơ khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ X

Gửi bình luận của bạn