Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
363/QĐ-TTg 08/03/2016 Quyết định Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
21-TB/TGTU 29/02/2016 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh
07-HD/TGTU 29/02/2016 Hướng dẫn tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
02-TM/TGTU 29/02/2016 Thư mời viết bài tham gia hội thảo khoa học
06-HD/TGTU 23/02/2016 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
05-HD/TGTU 20/01/2016 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016
05 -KH/TU 18/12/2015 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
114 -CV/TU 14/12/2015 Kéo dài thời gian hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
1697-CV/TGTU 07/05/2015 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác biên soạn lịch sử cách mạng xã
4557-CV/STC-NS 29/09/2014 Hướng dẫn định mức chi biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
4557/STC-NS 29/09/2014 Hướng dẫn định mức chi biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
1143 -CV/TU 19/08/2014 Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14 -TT/TU 09/06/2014 Thông tri tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
20 -CTr/TU 24/04/2014 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
90-HD/TGTU 24/03/2014 Hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
05 -CT/TU 24/11/2006 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
15 -CT/TW 28/08/2002 Chỉ thị về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu,biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chung nhan Tin Nhiem Mang