Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnFile đính kèm
05-HD/TGTU20/01/2016Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016
05 -KH/TU18/12/2015Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
114 -CV/TU14/12/2015Kéo dài thời gian hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
1697-CV/TGTU07/05/2015Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác biên soạn lịch sử cách mạng xã
4557-CV/STC-NS29/09/2014Hướng dẫn định mức chi biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
4557/STC-NS29/09/2014Hướng dẫn định mức chi biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
1143 -CV/TU19/08/2014Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14 -TT/TU09/06/2014Thông tri tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
20 -CTr/TU24/04/2014Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
90-HD/TGTU24/03/2014Hướng dẫn về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
05 -CT/TU24/11/2006Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
15 -CT/TW28/08/2002Chỉ thị về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu,biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam