MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo của Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng, đòi hỏi các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa phải luôn đoàn kết, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm…


Gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ


Đảng bộ BĐBP Khánh Hòa có 21 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 6 đảng bộ cơ sở với 23 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và có nhiều chuyển biến trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế, quy định, mối quan hệ công tác. Tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, chất lượng ra nghị quyết được nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng các tổ chức đảng, đơn vị và các tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên tuyến biên phòng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên tuyến biên phòng.


Đảng bộ BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng, bồi dưỡng nâng cao lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong BĐBP”.


Việc xây dựng tổ chức đảng, cấp ủy các cấp gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy đã ra quyết định nâng cấp 4 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở; kết nạp 350 đảng viên, trong đó có 6 đồng chí là người dân tộc thiểu số; mở 13 lớp bồi dưỡng phát triển đảng, 12 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy, nhất là mối quan hệ giữa cấp ủy, bí thư và người chỉ huy đơn vị. Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với cấp ủy đảng các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 63 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và 126 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém, có tác dụng giáo dục phòng ngừa, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.


Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong trào thi đua Quyết thắng; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường cho cơ sở; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và công tác kỹ thuật đảm bảo vũ khí, trang bị cho công tác nghiệp vụ, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; xây dựng, luyện tập các kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, hình thành thế trận liên hoàn giữa nội địa và khu vực biên giới biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo, kịp thời đối phó với mọi tình huống xảy ra.


Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bồi dưỡng, rèn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gắn xây dựng tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của lực lượng.

Tiếp tục đổi mới công tác biên phòng


Từ sự thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy về công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cơ quan Bộ Chỉ huy và doanh trại của các đơn vị cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang; công tác tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội phát triển mạnh, tỷ lệ quân số khỏe cao. Công tác bảo đảm trang bị, vũ khí, phương tiện cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất kịp thời, đúng quy định, an toàn; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng cao; công tác hậu phương quân đội đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.


Qua phân loại đánh giá, từ năm 2010 đến nay, hơn 90% tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh phấn đấu đổi mới và thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Đại tá NHỮ MAI PHÁO
(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa)

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 2554

Số lượt truy cập: 2245918