CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN LĨNH VỰC BÁO CHÍ

3. Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 31/3/1992 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản
4. Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
5. Chỉ thị số 60-CT/TW, ngày 22/12/2000 của Bộ Chính trị về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới
6. Quyết định số 69-QĐ/TW, ngày 03/4/2003 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản
7. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới
8. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản
9. Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới 
10. Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 21/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí
11. Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới
12. Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31/7/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí
13. Quyết định số 283-QĐ/TW, ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư ban hành quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng bộ thông tin và truyền thông với các cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản 
14. Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
15. Thông báo số 19-TB/TW, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản
16. Hướng dẫn số 48-KH/BTGTW, ngày 06/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
17. Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay
18. Kết luận số 23-NQ/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Các tin khác
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 59

Số lượt truy cập: 2063269