MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ngày 05/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU, về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã (gọi tắt là người đứng đầu cấp ủy): Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo Quy định số 11- QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp dân với xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chủ động đối thoại với dân để vận động, thuyết phục dân, giải quyết triệt để khiếu kiện, bức xúc của dân; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu người đứng cấp ủy phải trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ, chỉ đạo thực hiện việc tiếp dân đột xuất, thường xuyên; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền.

Tiếp dân định kỳ: Bí thư cấp ủy cấp huyện trực tiếp tiếp dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng cùng ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện. Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp tiếp dân ít nhất 02 ngày trong 01 tháng cùng ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã.

Tiếp dân đột xuất: Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất với những vụ việc được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp dân thường xuyên: Văn phòng cấp ủy cấp huyện, phó bí thư thường trực cấp ủy cấp xã giúp cấp ủy cùng cấp thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên.

Địa điểm tiếp công dân: Địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy là trụ sở tiếp công dân cùng cấp; phải đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; văn phòng cấp ủy cấp huyện, phó bí thư thường trực cấp ủy cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp tham mưu người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và tại trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp ủy hoặc địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy.

Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất người đứng đầu cấp ủy trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức đơn vị cùng cấp để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo của dân: Bí thư cấp ủy cấp huyện báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 20 của tháng báo cáo; bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo bí thư và ban dân vận cấp ủy cấp huyện trước ngày 15 của tháng báo cáo.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm có liên quan đến công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn thư thực hiện theo Điều 5, 6, 7, 8 Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và pháp luật của Nhà nước về công tác này.

Quỳnh My
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 2541

Số lượt truy cập: 2245556