- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 15/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Diên Khánh tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện.


Quang cảnh Hội nghị

Ông Ngô Thành Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, những vấn đề định hướng về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, khẳng định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng nhằm tạo động lực để kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. Việc đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Việc phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô và chất lượng.
Đình Toàn
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 196

Số lượt truy cập: 826401