MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy đã giảm số lượng đầu mối trong mỗi cơ quan ít hơn 1 đầu mối so với quy định khung trong Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Báo chí - Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi công việc.
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Báo chí - Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi công việc.
Bà Trần Thu Mai - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Có thể nói, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định 04 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức do dôi dư. Bên cạnh đó, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối bên trong và số lượng trưởng phòng, phó trưởng phòng; gắn với vị trí việc làm và thực hiện tương đối tốt tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sau một thời gian thực hiện, tỉnh sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả ban đầu, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Triển khai Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kể từ ngày 1-1-2019. Tiếp theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 7 phòng xuống còn 5 phòng trực thuộc gồm: Tổng hợp, Hành chính - Lưu trữ, Quản trị, Tài chính Đảng, Cơ yếu - Công nghệ thông tin, giảm 2 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng; xác định rõ nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng; bố trí lại chức danh, nhiệm vụ phù hợp cho từng cán bộ, công chức, làm cơ sở để định kỳ đánh giá kết quả công tác.
Theo bà Trần Thu Mai - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước ngày 1-1-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 5 phòng. Thực hiện Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp tinh gọn đầu mối còn 3 phòng chuyên môn, giảm 2 đầu mối so với trước đây và ít hơn 1 đầu mối so với Quy định 04. Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 3 phòng gồm: Tổ chức cán bộ, Tổ chức đảng - Đảng viên, Bảo vệ chính trị nội bộ. Qua sắp xếp dư 2 trưởng phòng, trong đó, 1 trưởng phòng đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 113 của Chính phủ và dư 6 phó trưởng phòng. Để kiện toàn cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định tổ chức thi cạnh tranh chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các phó trưởng phòng để đảm bảo công bằng, khách quan với hình thức xây dựng, thuyết minh, bảo vệ chương trình hành động và trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi. Nội dung thi về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực dự thi; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của chức danh dự thi; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong 5 năm tới; đề xuất các biện pháp, giải pháp, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển của phòng nếu được bổ nhiệm vào chức danh dự thi. Từ kết quả thi cạnh tranh, ban đã bổ nhiệm 1 trưởng phòng và 3 phó trưởng phòng; sau khi sắp xếp, các phòng đã đi vào hoạt động ổn định theo bộ máy mới.
Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, ban đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo hướng tinh giản đầu mối. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã giảm 1 đầu mối, từ 3 phòng xuống còn 2 phòng trực thuộc so với trước đây nhưng vẫn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của ban. Hiện nay, ban có 2 phòng trực thuộc gồm: Phòng theo dõi công tác nội chính, cải cách tư pháp và xử lý đơn thư; Phòng tổng hợp và theo dõi phòng, chống tham nhũng. Qua sắp xếp, ban giảm 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng.
Trước đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 6 phòng, qua sắp xếp chỉ còn 4 phòng, giảm 2 đầu mối; lãnh đạo phòng giảm được 2 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình sắp xếp, có 1 trưởng phòng đến tháng 8-2019 sẽ nghỉ hưu nhưng tự nguyện thôi không làm trưởng phòng và 1 trưởng phòng xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có các phòng: Báo chí - Tổng hợp; Tuyên truyền; Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Khoa giáo. Bước đầu, các phòng đều đã ổn định và hoạt động hiệu quả.
Ban Dân vận Tỉnh ủy giảm 2 đầu mối, từ 4 phòng kể cả Văn phòng xuống còn 2 phòng gồm: Dân vận các cơ quan nhà nước và tổng hợp; Dân tộc, tôn giáo đoàn thể các hội. Qua sắp sếp, ban giảm 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; điều chuyển 2 biên chế về Văn phòng Tỉnh ủy. Đến nay, bộ máy đã bước đầu hoạt động ổn định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giảm 2 đầu mối cấp phòng, từ 5 xuống còn 3 phòng nghiệp vụ. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng.
Bà Trần Thu Mai đánh giá, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua sắp xếp, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã giảm tổng cộng 11 đầu mối bên trong, số lượng các đơn vị trực thuộc mỗi cơ quan đều ít hơn 1 đầu mối so quy định khung của Quy định 04. Quá trình sắp xếp đảm bảo nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới thành lập phòng, phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí 2 phó trưởng phòng. Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã đi vào hoạt động tương đối ổn định và hiệu quả.
NAM DU
Theo baokhanhhoa.com.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 106

Số lượt truy cập: 2324312