CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Kế hoạch yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị đồng thời có kế hoạch tự nghiên cứu, nâng cao hiệu quả học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình công tác của bản thân; các cấp ủy đảng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đồng thời xem xét đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên dựa trên kết quả học tập lý luận chính trị.

Kế hoạch có 5 nhóm nội dung và giải pháp; Thứ nhất là nhóm nội dung và giải pháp thuộc về trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…; Thứ hai là nhóm nội dung và giải pháp về tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận; vận dụng vào thực tiễn, làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đổi mới, hội nhập, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho cấp trên hoạch định đường lối, chính sách…; Thứ ba là nhóm nội dung và giải pháp về tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn…; Thứ tư là nhóm nội dung và giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Ðảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…; Thứ năm là nhóm nội dung và giải pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch… bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể; trong đó các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có kế hoạch thực hiện gắn với các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực lý luận chính trị; Trường Chính trị tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa giảng viên đi thực tế tại cơ sở và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện...; Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ theo quy định và hướng dẫn đưa kết quả học tập lý luận chính trị thành một tiêu chí trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xem chi tiết tại đây.
Huỳnh Phương
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 1649560