MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh, nhằm lựa chọn một số nội dung tổng kết phù hợp với thực tiễn của tỉnh đồng thời góp phần cung cấp các luận cứ khoa học hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; đặc biệt chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy căn cứ lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy cấp trên và thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên các lĩnh vực mà cơ quan, địa phương, đơn vị thấy cần thiết nhất; chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn triển khai trên một số lĩnh vực để đánh giá, kết luận và nhân rộng, đồng thời làm cơ sở cho việc chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 ở cấp mình.

Các nội dung nghiên cứu lý luận trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tập trung các vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; công tác tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đánh giá, quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm…); nghiên cứu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú với các hình thức phù hợp... ; nghiên cứu sắp xếp, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cải cách hành chính; công tác dân vận; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên lĩnh vực kinh tế tập trung các vấn đề về phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh tế biển.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tập trung các vấn đề về xây dựng nền văn hóa, con người Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; phát triển, quản lý xã hội bền vững, đồng thuận, kỷ cương.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại tập trung vấn đề về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; biển đảo của đất nước…

Các nội dung tổng kết thực tiễn trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tập trung các vấn đề về thực trạng và giải pháp phát triển đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; việc triển khai thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 15/6/2000; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Trên lĩnh vực kinh tế tập trung các nghị quyết phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, 04 chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội tập trung tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Phần tổ chức thực hiện, ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ yêu cầu các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết thực tiễn một số nội dung cụ thể. Ở cấp huyện, cần chủ động lựa chọn từng vấn đề thuộc các lĩnh vực với hình thức phù hợp; chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn triển khai trên một số lĩnh vực để đánh giá, kết luận và nhân rộng tại đơn vị, địa phương. Các Đảng ủy Đại học Khánh Hòa, Đảng ủy Đại học Nha Trang, Trường Chính trị tỉnh xây với nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, tọa đàm, đăng ký đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các tin khác
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 29

Số lượt truy cập: 2179986