- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 8/8/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hạ, Bí thư Đảng ủy Sở nêu rõ: nội dung các Nghị quyết lần này tập trung những vấn đề quan trọng về đường lối phát triển kinh tế của đất nước, đòi hỏi sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên trong học tập, cần nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết và những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác đồng thời thực hiện nghiêm túc việc học tập, sau học tập tiến hành viết thu hoạch cá nhân về nội dung các Nghị quyết.


H1: Đồng chí Lê Văn Hạ, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tinh ủy báo cáo các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


H2: Đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn, Ban Tuyên giáo Tinh ủy báo cáo Nghị quyết tại Hội nghị

Theo kế hoạch của Đảng ủy Sở, sau học tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân; nội dung thu hoạch yêu cầu nêu nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp của các nghị quyết; đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao của từng đồng chí để đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện với tỉnh, ngành, cơ quan đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.


H3: Cán bộ, đảng viên của Sở Tư pháp tỉnh dự học tập Nghị quyết

 

Huỳnh Phương 

Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 41

Số lượt truy cập: 879038