CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị?

- Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Cấp ủy các cấp đều tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc; đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; lấy kết quả phấn đấu là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến.

- Qua thực hiện Chỉ thị số 05 đã có một số cách làm sáng tạo, xin ông cho biết cụ thể hơn?

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của mình. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1027 về việc gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó đã giao cho các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Trong công tác cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo các sở, ngành có ba năm liên tục xếp loại trung bình về cải cách hành chính.

Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đặc biệt trong năm 2017 và năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp trực tiếp chất vấn các sở, ngành về một số vấn đề được dư luận quan tâm. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4679 về việc giải quyết dứt điểm một số vấn đề trong năm 2017; chỉ đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào tiêu chí thi đua của các khối thi đua trong toàn tỉnh...

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký học tập, làm theo Bác, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lồng ghép với Bản đăng ký thi đua tạo thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở đã có sáng kiến lựa chọn vị trí thích hợp để tuyên truyền trực quan về 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa hoặc in sổ tay đảng viên có kích thước nhỏ, gọn cung cấp cho mỗi đảng viên, để thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”...

- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn một số hạn chế, đó là những vấn đề gì, thưa ông?

- Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một số cấp ủy còn bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ công tác. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện còn hình thức, chưa sâu sắc, chưa bảo đảm yêu cầu. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa tập trung kiểm điểm sâu vào những vấn đề bức xúc, chưa kiên quyết triệt để xử lý các vấn đề nảy sinh thông qua tự phê bình và phê bình. Việc xác định những nội dung đột phá của cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 của một số địa phương, đơn vị còn chung chung, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi còn hạn chế, chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn ít, thiếu thuyết phục.

- Xin ông cho biết những nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 trong thời gian tới?

- Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05, các địa phương, đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt công văn số 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công văn số 4379 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đồng thời, đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo Bác ở các ngành, các cấp...

- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)
Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 55

Số lượt truy cập: 1589629