CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2019)
Hiện nay, có khá nhiều bạn đọc còn chưa hiểu rõ về hiện tượng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên lĩnh vực kinh tế và cho rằng, trên lĩnh vực kinh tế thì không có gì để có thể “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Đây là một cách suy nghĩ chưa đúng, mà trong thực tế, các thế lực thù địch từ lâu đã lợi dụng vấn đề kinh tế để thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và tiến tới thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình” với tốc độ nhanh hơn.

“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên lĩnh vực kinh tế được biểu hiện bằng việc thiếu tin tưởng vào sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đề cao kinh tế tư nhân, xem nhẹ, hạ thấp vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Từ những nhận thức không đúng đắn, một bộ phận trong xã hội muốn từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế và kinh tế nhà nước, từ đó thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo định hướng tư bản chủ nghĩa.

Một biểu hiện nữa trong “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên lĩnh vực kinh tế là một bộ phận ra sức xuyên tạc, công kích, đòi thay đổi đường lối chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước theo hướng tư bản. Ở mức độ này, họ thường ra mặt, lớn tiếng kêu gọi Đảng, Nhà nước ta đổi mới “triệt để” hơn nữa (phải thay đổi hoàn toàn từ tư duy cho đến đường hướng, chính sách phát triển kinh tế), tức là từ bỏ định hướng phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa đi theo tư bản chủ nghĩa. Họ cho rằng, như thế mới khắc phục được sự mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” ở mức độ này thực chất là họ đã đứng về phía các thế lực thù địch để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Họ đã thể hiện thái độ, ý đồ chính trị rõ ràng trong hướng lái nền kinh tế nước ta. Bước tiếp theo của họ chính là hành động để phá hoại các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước. Họ cố tình không nhìn nhận những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội, một mực đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước về những khó khăn trong phát triển kinh tế của đất nước, về sự tụt hậu của nền kinh tế và sự nghèo đói của một bộ phận người dân. Một mặt họ tìm đủ mọi cách để phá hoại, hoặc ngăn cản các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô, hòng làm cho các chính sách, kế hoạch này không thể trở thành hiện thực. Lực lượng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” đến mức độ này có nghĩa họ đã đồng lõa với các thế lực thù địch để chống phá cách mạng nước ta.

Theo qdnd.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1874774