CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
1. CÁC NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Văn bản của Trung ương

-
Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

- Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

- Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.

- Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

2. BÁO CÁO VIÊN 
  
Văn bản của Trung ương

- Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Văn bản của tỉnh

- Thông tri số 11-TT/TU, ngày 26/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

3. DƯ LUẬN XÃ HỘI 

Văn bản của Trung ương

- Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí Thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Văn bản của tỉnh
 
- Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

4. BIỂN ĐẢO 

Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản của tỉnh 

- Chương trình hành động số 31-CTr, ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 
Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

5. ĐỐI NGOẠI 
 
Văn bản của Trung ương

- Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

Văn bản của tỉnh

- Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân.

6. VĂN BẢN KHÁC
  
Văn bản của Trung ương

- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn bản của tỉnh

- Chỉ thị  số 05-CT/TW, ngày 22/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020.

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 66

Số lượt truy cập: 2063302