Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

NGUYỄN TẤN TUÂN

Theo qdnd.vn