CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Báo cáo số 231-BC/BTGTW, ngày 05/7/2018 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, theo đó để thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế Quyền trẻ em nhằm bảo đảm cho trẻ em được bảo vệ, chăm sóc một cách có hiệu quả và được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức và xã hội, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tập trung bám sát vào 05 nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Chỉ thị số 20-CT/TW như sau:

1- Nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển của từng địa phương trong tương lai; đưa các chỉ tiêu về trẻ em là một tiêu chí trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và 05 của địa phương.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và huy động toàn xã hội tham gia công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác trẻ em.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội và mọi người dân đối với công tác trẻ em; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình quần chúng tự quản về trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em.

2- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng phù hợp với Hiến pháp 2013, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường xã hội phù hợp với trẻ em.

- Đối với lĩnh vực chăm sóc trẻ em, nghiên cứu chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em trên 6 tuổi không có BHYT; tiếp tục đặt công tác tiêm chủng mở rộng là mục tiêu y tế và dân sinh được ưu tiên tầm quốc gia. Đối với lĩnh vực giáo dục trẻ em, chú trọng việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống giáo dục mầm non, ưu tiên cho khu vực vùng núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các khu công nghiệp. Đối với lĩnh vực bảo vệ trẻ em, nghiên cứu bổ sung thêm các quy định của luật hình sự và các văn bản liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hành vi dâm ô đối với trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật. Có chính sách trợ giúp cho trẻ em theo nhóm xã hội, nhóm đối tượng đặc thù, cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ thu nhập thấp.


Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số
3- Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
- Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về công tác trẻ em. Chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; đa dạng các hình thức và tài liệu truyền thông cho các đối tượng khác nhau, quan tâm đến gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho trẻ em.

- Tăng cường tổ chức các chiến dịch truyền thông; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm truyền thông mẫu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, phê phán lên án các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em; nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho lực lượng truyền thông đại chúng.

4- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp

- Nghiên cứu kiện toàn, củng cố mạng lưới, nâng cao năng lực của người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là ở cấp xã và cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư.

- Củng cố và kiện toàn mạng lưới khám chữa bệnh sản khoa, nhi khoa để nâng chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Quan tâm tới tình trạng gia tăng mắc bệnh bẩm sinh, trầm cảm, tự kỷ… ở trẻ em để kịp thời triển khai can thiệp sớm.

- Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em cả 03 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp). Rà soát, đánh giá hoạt động, quy hoạch các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, kết nối với các dịch vụ xã hội khác, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật; phát triển các mô hình điểm tư vấn bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trong trường học. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về thực hiện quyền trẻ em.

5- Tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực để bảo đảm thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về trẻ em

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách liên quan đến trẻ em cho giai đoạn 2016- 2020 đã được phê duyệt. Các ngành, địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình, khu vui chơi, giải trí cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị- xã hội. Khuyến khích sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt tham gia cung cấp dịch vụ, đăng ký cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.
Hải Vân
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 47

Số lượt truy cập: 2072861