- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh








Ngày 23/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 56 -KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu qua học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác.

Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; đảm bảo đúng các yêu cầu của Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt, căn cứ nhiệm vụ, chức trách được giao của từng đồng chí để đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện với tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Phiếu thu hoạch của cá nhân lưu tại chi bộ nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt. Lưu ý trong học tập có thảo luận; sau học tập, triển khai xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) hành động bảo đảm các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị; có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết;

Theo Kế hoạch, các lớp cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 7/2017; các lớp cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/8/2017.
Hải Anh
Các tin khác













Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 124

Số lượt truy cập: 826309