CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2019)
Sáng ngày 4/5, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ trì hội nghị gồm đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo của 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Về phía tỉnh Khánh Hòa, gồm có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịc HĐND tỉnh và Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở mỗi chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; các cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, trong đó xác định rõ khâu đột phá. Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tham luận.
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, như Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. Nhiều địa phương ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại với người dân, cung cấp đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc và giải quyết kịp thời như tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa...

Nhiều mô hình hay, cách làm hay được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như mô hình: Chung tay xây dựng nông thôn mới (Quảng Ngãi); Xã bình yên, gia đình hòa thuận (Quảng Bình); Mỗi tuần một việc tốt (Đà Nẵng); Chia sẻ nỗi đau (Bình Định); Mỗi đoàn thể xã giúp đỡ 02 hội viên trong phát triển kinh tế, hỗ trợ về cây, con giống (Khánh Hòa) …

Với tinh thần quyết liệt nêu trên của các cấp ủy đã có những tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt của 2018.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị; Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội; Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được đầu tư nhiều, từ đó, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thực sự lan toả mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng; Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Để triển khai tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới, đồng chí Bùi Trường Giang Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo:

Thứ nhất, các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành văn bản; đổi mới công tác cán bộ, phong cách người đứng đầu; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thứ 3, tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Thứ tư, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Thứ năm, gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả, trong đó tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí M inh.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019, các địa phương hoàn thành việc xét chọn tác phẩm để gửi tham gia giải thưởng Đợt II của Trung ương, trao giải vào tháng 5/2020.

Thứ bảy, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngưòi đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.
Hải Anh
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 1874714