Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến lần cuối vào các dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của đại hội; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam… Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá: Đại hội sắp tới không chỉ xác lập mục tiêu công tác mặt trận cho năm 2025, mà còn là mục tiêu cho năm 2030 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do đó, Đảng cần có sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức chung lòng, đoàn kết của nhân dân để cùng nhau vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội để vươn tới các mục tiêu cao hơn. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận, phát huy được dân chủ và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Mặt trận đã góp phần quan trọng, trở thành cầu nối, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các tiểu ban tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện và đăng tải Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ để giúp cho công tác mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, để khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc.

Theo qdnd.vn