CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
CÁC VĂN BẢN

TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH,  LỊCH SỬ ĐẢNG,

I. CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

2a. Quy định 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

2b. Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG, ngày 15/3/2011 của Học Viện Chính trị Hành chính Quốc gia về chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)  không có file

2c. Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị không có file

3a. Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Ban Bí thư về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan đảng, nhà nước

3b. Công văn số 1733-CV/TGTU, ngày 03/6/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước.

4. Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

5a. Kết luận số 94-KL/TW,  ngày 28/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

5b. Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW, 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư "về việc tiếp tục đổi mi học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân

5c. Công văn số 1602-CV/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

6a. Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

6b. Công văn số 1334-CV/TU, ngày 08/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

7a. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

7b. Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

7c. Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

8a. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

8b. Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

9. Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10. Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

* VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN

11a. Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11b. Thông báo số 14-TB/TU, ngày 22/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

12. Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Ban hành Quy chế Giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

13. Công văn số 1558-CV/TGTU, ngày 23/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn mẫu giấy chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị

14. Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW, ngày 17/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc soạn giáo án các bài giảng thực hiện tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

15.  Văn bản về sơ cấp chính trị

15a. Hướng dẫn số 113-HD/BTGTW, ngày 12/8/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sử dụng, cấp giấy chứng nhận và bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị

15b. Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị

15c. Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW,  ngày 14/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị

15d. Hướng dẫn 59-HD/TGTU, ngày 16/01/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị

15e Hướng dẫn số 73-HD/TGTU, ngày 02/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bổ sung về quy trình mở lớp sơ cấp lý luận chính trị

15g. Công văn số 6477-CV/BTGTW, 19/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 19/06/2015 về việc cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

16. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương

16a. Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

16b. Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

16c. Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

16d. Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân)

16e. Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân)

16g. Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân)

16h. Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên)

16i. Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân)

16k. Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng “Tư tưởng Hồ Chí Minh” (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân)

16l. Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 09/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

16m. Công văn số 526-CV/TGTU, ngày 22/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thống nhất một số nội dung về chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho Khối Mặt trận và đoàn thể hàng năm

16n. Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW, ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng

16o. Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW, ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở.

II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

* VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2. Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3. Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 06/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

* VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

4. Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 22/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

5. Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6. Hướng dẫn số 18-HD/TGTU, ngày 6/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/W, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh

7. Hướng dẫn số 21-HD/TGTU, ngày 14/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh

8. Công văn số 631-CV/TGTU, ngày 29/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nội dung trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

9. Công văn số 1027-CV/TU, ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với NQTW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng

10. Hướng dẫn số 34-HD/TGTU, ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nội dung về Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

11. Kết luận số 90-KL/TU, ngày 30/10/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12. Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

III. CÔNG TÁC LỊCH SỬ ĐẢNG

1a. Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn

1b. Công văn 549/STC-NS, ngày 12/3/2008  của Sở Tài chính về kinh phí biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn

1c. Công văn số 576-CV/TGTU, ngày 27/6/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc sưu tầm, lưu giữ tư liệu lịch sử

1d. Hướng dẫn số 90-BTGTU, ngày 24/3/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn

1e. Công văn số 1697-CV/TGTU, ngày 7/5/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác biên soạn lịch sử cách mạng xã

1g. Kết luận số 99-KL/TU, ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn.

2a. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

2b. Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

3a. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030

 3b. Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030

4. Công văn số 207-CV/TGTU, ngày 25/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ huyện, thị, thành phố và lịch sử các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

5. Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên của tỉnh Khánh Hòa

6. Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa.


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 62

Số lượt truy cập: 2063485