MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
. Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019


. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018


Ngày 3-1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 14. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế: tốc độ tăng trưởng GRDP 6,5-7%, trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,17 triệu đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6-6,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.350 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 16.795 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.200 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội: mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đạt 1,36%; số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 11.600 người; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 76,4%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57,5%; số giường bệnh quốc lập trên 10.000 dân đạt 29,1 giường; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 7,5 bác sĩ; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; có 51% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (tương đương 48/94 xã)…


Tỉnh ủy tập trung đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 17 đơn vị đầu mối cấp phòng trực thuộc ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh; giảm 13 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính...

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Năm 2019, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những thiệt hại do mưa bão, sạt lở trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá, dự báo những khó khăn, thách thức tác động đến khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương sát với tình hình thực tiễn, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...


Tại hội nghị, Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy theo đúng kế hoạch đề ra: đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát. Cụ thể: kiểm tra việc triển khai thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ; phối hợp kiểm tra việc thực hiện một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 23 ngày 23-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Giám sát việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Giám sát việc thanh tra vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ án tham nhũng 3 năm (2015-2018) theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị. Giám sát việc lãnh đạo, tham mưu thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Quân khu, của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Qua thực hiện kiểm tra, giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh… để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Trên cơ sở nội dung kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, xác định các đơn vị được kiểm tra, giám sát nên khắc phục được tình trạng trùng lắp nội dung kiểm tra và đối tượng kiểm tra, giám sát.


Tỉnh ủy cũng thảo luận và thông qua chương trình công tác năm 2019 của Tỉnh ủy; chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Tỉnh ủy; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 vị thực hiện quy trình đối với nhân sự bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Phát biểu bế mạc, ông Lê Thanh Quang yêu cầu các cấp, ngành chung sức đồng lòng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


N.D

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 38

Số lượt truy cập: 2184268