Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan ngoại giao.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; đã có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản.

Hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu với Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; công tác phối hợp giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử số lượng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 385 người. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 374 người tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ). Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Các đại biểu biểu quyết.

Khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước. Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao; không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Nhà nước, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100.000 khu dân cư trong cả nước, đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ở nước ngoài.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội.

Tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh đã tặng quà các đồng chí trong Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực khóa VIII không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX do điều kiện tuổi tác, sức khoẻ, do thay đổi công việc, yêu cầu công tác.

Trước yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nhanh hơn nữa tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; ứng xử văn minh, lan toả những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn; xây dựng cộng đồng dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng tâm, hiệp lực, đóng góp trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thống nhất ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, quyết nghị thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; thống nhất với đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 và các bài học kinh nghiệm.

Các đại biểu thống nhất mục tiêu của MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024): Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận; các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các tổ chức thành viên của Mặt trận; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tham dự Đại hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự ghi nhận tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã hướng về Đại hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cụ, các vị và các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt, tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm của mình đối với MTTQ Việt Nam và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tin, ảnh: DŨNG SƠN MẠNH
Theo qdnd.vn