- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 13/7/2017, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Văn Mừng nêu một số vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) như vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Về phía tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu xây dựng các Kế hoạch và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; đảm bảo đúng các yêu cầu của Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; gắn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của các nghị quyết với công tác tuyên truyền tạo ra những chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và trong Nhân dân.


Đồng chí Trần Văn Thắng Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung cơ bản 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII): Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.


Quang cảnh Hội nghị

Quốc Việt
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 144

Số lượt truy cập: 826335