MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ngày 10/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chương trình hành động số 25-CTr/TU đã đề ra mục tiêu tổng quát: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Và mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt trên 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có trên 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%; Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt trên 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm trên 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có trên 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%; Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt trên 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm trên 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

Thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh tập trung bám sát vào 06 nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra như sau:

Một là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Các cấp ủy đảng, các ngành, các địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 01/7/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị 09-CT/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Kết luận số 69-KL/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn trong thực hiện các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội.

Hai là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội
Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội.

Các ngành, các địa phương và các cơ quan truyền thông phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng lao động trong khu vực chính thức và khu vực phi chính thức tích cực tham gia bảo hiểm xã hội.

Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách, vận động tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đấu tranh phê phán những cá nhân, đơn vị vi phạm chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Ba là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội
Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; tuyển chọn những cán bộ có năng lực, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hiệu quả.

Bốn là thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính
Nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công tác điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Năm là triển khai chính sách bảo hiểm xã hội mới
Triển khai các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ngay khi có văn bản quy định của cơ quan Trung ương ban hành. Thực hiện chi trả đầy đủ, đúng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho đối tượng thụ hưởng.

Sáu là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp, chia sẻ thông tin phục vụ quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các chủ doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp./.
HV

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 2179976