MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 16/01/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Chủ trì Hội thảo là các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng, phó các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo và trưởng, phó các khoa Trường Chính trị tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội thảo.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức là sự phát triển tất yếu khách quan của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Đó là: Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam Á; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 


Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng, đúc kết các kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua, trên cơ sở đó, đánh giá, nhận định, đề xuất những đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và Nhân dân ta. Hội thảo còn góp phần tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe 08/62 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương (Cao Bằng, Tuyên Quang, Tp. Hồ Chí Minh) với nội dung rất phong phú, tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc làm rõ một số vấn đề mà Báo cáo đề dẫn Hội thảo đề cập.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khái quát những vấn đề mà các tham luận đã nêu ra tại Hội thảo, cụ thể: 

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Thứ hai, Hội thảo làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới dự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân. Bảo vệ Đảng là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, điều lệ, nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhằm làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Thứ tư, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Đó là xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo cầm quyền; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện của đất nước; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Tổ quốc…

Đồng thời, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Những tham luận tại Hội thảo là những đóng góp quan trọng cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ sinh thời hằng mong đợi.

TT
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 131

Số lượt truy cập: 2324443